വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് ലോകത്ത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് പലപ്പോഴും …

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും Read more »

മണാളർ

മണാളർ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ചിത്രകാരൻ കണ്ടുമുട്ടിയ, അസാധാരണമായി തോന്നിയ, ലൈംഗീക പരിശീലന കുലത്തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മുന്തിയ സവർണ്ണ നായർ (ശൂദ്ര) ജാതിക്കാരനായിരുന്നു മണാളർ. കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നായന്മാരുടെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസതകത്തിലാണ് മണാളരെക്കുറിച്ചുള്ള വിസ്തരിച്ച പരാമർശമുള്ളത്. മണാളരെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നത് എന്തിന്? ‘മണാളർ’ എന്ന വിചിത്രവും, വർത്തമാനകാല മലയാളിക്ക് അജ്ഞാതവുമായ വേശ്യാ-കുലത്തൊഴിൽ …

മണാളർ Read more »

The Constitutional Reality of Rights and Freedoms

The Constitutional Reality of Rights and Freedoms (Malayalam) by Adv. Manu Srinath [ad#336-1] Programme organized byYukthivadi sangham ( Palakkad) Kerala Govt UP School Thathamangalam, palakkad , on 1st May , 2016 The talk focuses on the fundamental rights and freedoms …

The Constitutional Reality of Rights and Freedoms Read more »

Nirmukta Debate Series – Prof.Ravichandran.C Vs.Rahul Easwar

Is there a god? – Part 1 of 2 Is there a god? – Part 2 of 2 Nirmukta Debate Is there a god? @Trivandrum Press Club 3rd April 2013 Prof.Ravichanran Vs. Rahul Easwar Moderator : Dr.Agustus Morris Organised by Thiruvanathapuram Freethinkers …

Nirmukta Debate Series – Prof.Ravichandran.C Vs.Rahul Easwar Read more »