വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് ലോകത്ത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് പലപ്പോഴും മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്ര വാദം, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് പലപ്പോഴും മറ്റു രാജ്യങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിലേക്കും യുദ്ധത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

ചരിത്രപരമായി, തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 1930കളിൽ, നാസി ജർമ്മനിയുടെ ഹിറ്റ്ലറും ഫാസിസ്റ്റ് ഇറ്റലിയിലെ മുസോളിനിയും തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആക്രമണോത്സുക രാഷ്ട്രീയം നടത്തി. ഇത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണമായി, ഇതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

1990കളിൽ, യൂഗോസ്ലാവിയയുടെ തകർച്ചയെത്തുടർന്ന്, ബോസ്നിയയും ഹെർസഗോവിനയും ക്രൊയേഷ്യയും സെർബിയയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ 100,000 ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലൊന്ന് അക്രമവും വിദ്വേഷവും വർദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പലപ്പോഴും വംശീയത, മതം, ലൈംഗികത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിവേചനം ചെയ്യുകയും അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവണത ലോകമെമ്പാടും വംശീയ വെറുപ്പും വിദ്വേഷ പ്രസംഗവും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പത്തികത്തിലും അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കും . തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളെയും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പ്രവണത ലോകത്ത് അസ്ഥിരതയും യുദ്ധ സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ നിരാകരിക്കുകയും സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവണത ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയും സാമൂഹിക പുരോഗതിയും തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇന്ന്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വളരുകയാണ്. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്ര വലത് പക്ഷ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്.

ഈ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഭാവിയിൽ ലോകത്ത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത് മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും അക്രമവും വിദ്വേഷവും വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും വരെ കാരണമാകും.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വളർച്ച തടയാൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും ആദരവ് കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ചരിത്രത്തിലെ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ലോകചരിത്രത്തിൽ നിരവധി തവണ നാശം വിതച്ചിട്ടുണ്ട്. നാസിസവും ഫാസിസവും പോലുള്ള തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും മറ്റ് യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനും അസ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമായി.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ലോകത്ത് നിരവധി കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും . തീവ്ര വലത് പക്ഷ പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുകയും അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വംശീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം വളരുന്നത്  ലോക സമാധാനവും ഭദ്രതയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രവണത തടയാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ത്തെ ചെറുക്കാൻ ചില മാർഗങ്ങൾ

  • വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളെ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക.
  • തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
  • തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുക.

ലോകത്തെ ഒരു സമാധാനപൂർണ്ണവും സുരക്ഷിതവുമായ സ്ഥലമാക്കാൻ, തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ തടയകുകതന്നെ വേണം. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*