വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് ലോകത്ത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് പലപ്പോഴും …

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും Read more »