വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് ലോകത്ത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ, ഇത് പലപ്പോഴും …

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന തീവ്ര വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര വാദവും Read more »

10 Best Atheist Books in English Language: A Must-Read for Everyone

Are you interested in learning more about atheism? If so, you should read these 10 best atheist books in English language. These books explore the arguments for and against the existence of God, as well as the personal experiences of …

10 Best Atheist Books in English Language: A Must-Read for Everyone Read more »

Curious to explore a fascinating aspect of our existence – chemicals! 🧪

fear of chemicals

Sharing a few thoughts to help dispel any unnecessary concerns and fears about chemicals that might be lingering in our minds. First things first, let’s remember that everything around us, including our own bodies, is composed of chemicals. From the …

Curious to explore a fascinating aspect of our existence – chemicals! 🧪 Read more »

മിത്തും ശാസ്ത്രവും – കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മിത്തും ശാസ്ത്രവും

Human Rights Violations in India: A Closer Look at the Period Since 2014

Since 2014, India has witnessed numerous human rights violations, triggering concerns among human rights activists, international organisations, and the global community at large. This article aims to shed light on some of the key instances of human rights violations that …

Human Rights Violations in India: A Closer Look at the Period Since 2014 Read more »

Concerns and Arguments from Critics of Yoga

A Deep Dive into the Various Criticisms and Concerns Surrounding Yoga

Yoga Under Scrutiny: A Look at the Concerns and Criticisms Over the Years Critics of yoga have raised a variety of concerns and arguments over the years. Here are some of the main points they bring up 1. Potential for …

Concerns and Arguments from Critics of Yoga Read more »

The Many Facets of Atheism in India: A Profound Exploration

The Many Facets of Atheism in India: A Profound Exploration

The Many Facets of Atheism in India: A Profound Exploration India, the birthplace of some of the world’s oldest religions, is a nation deeply steeped in spirituality. From its mystical folklore to the colorful festivals, every aspect of Indian life …

The Many Facets of Atheism in India: A Profound Exploration Read more »

Manushyarariyan ( Malayalam) by Maithreyan | മനുഷ്യരറിയാൻ

മനുഷ്യരറിയാൻ Manushyarariyan ( Malayalam) Author:Maithreyan മനുഷ്യരെയറിയാൻ, ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ മൈത്രേയൻ പകർന്നു നല്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച്ചകൾ. നാമിന്നേവരെ പിന്തുടർന്നുപോന്ന ആശയഗതികളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതന്നെ അവയെയെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള പോംവഴികളും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ശാസ്ത്രചിന്തയെയും സ്വതന്ത്രചിന്തയെയും പിന്തുടരുന്ന, അതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയാളിയും കേട്ടിരിക്കേണ്ട കൃതി. ആലോചിച്ചുകൂട്ടി ഉത്തരങ്ങൾ കെണ്ടത്തുകയും വീണ്ടും അത്പരിശോധിച്ച്, വിജയിക്കാനാകുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്മ …

Manushyarariyan ( Malayalam) by Maithreyan | മനുഷ്യരറിയാൻ Read more »