എന്താണ് യുക്തിവാദം? – ഇ.എ.ജബ്ബാര്‍ [ad] യുക്തിവാദവും ഒരു മതമാണോ? യുക്തിവാദികള്‍ അരാജകവാദികളാണോ? ധാര്‍മികത മതത്തിന് മാത്രമോ? സദാചാര സങ്കല്പങ്ങള്‍ മതങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമോ? യുക്തിവാദവും ഒരു മതമാണോ? യുക്തിവാദികള്‍ അരാജകവാദികളാണോ? ധാര്‍മികത മതത്തിന് മാത്രമോ? സദാചാര സങ്കല്പങ്ങള്‍ മതങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമോ?

Speakers featured in chronological order: Lawrence Krauss is an American theoretical physicist who is professor of physics, Foundation Professor of the School of Earth and Space Exploration, and director of the Origins Project at the Arizona State University. Robert Coleman …

Rationalism Breeds Nontheism Read more »

Is it not a mistake of Creator not placing devotional interest in the minds of creations like sexual interest?

This question has been put forward by a Saint to make us think on the subject and so please answer it seriously.
All people are attracted towards the opposite sex without any compulsion from parents or priests, without going to any coaching classes, without a pray in Churches/ Mosques/ Temples, that we know. If all were blessed with such a strong interest in devotion also, what were wrong?