മനുഷ്യരറിയാൻ Manushyarariyan ( Malayalam) Author:Maithreyan മനുഷ്യരെയറിയാൻ, ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ മൈത്രേയൻ പകർന്നു നല്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച്ചകൾ. നാമിന്നേവരെ പിന്തുടർന്നുപോന്ന ആശയഗതികളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതന്നെ അവയെയെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള പോംവഴികളും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ശാസ്ത്രചിന്തയെയും സ്വതന്ത്രചിന്തയെയും പിന്തുടരുന്ന, അതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയാളിയും കേട്ടിരിക്കേണ്ട കൃതി. ആലോചിച്ചുകൂട്ടി ഉത്തരങ്ങൾ കെണ്ടത്തുകയും വീണ്ടും അത്പരിശോധിച്ച്, വിജയിക്കാനാകുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്മ …

Manushyarariyan ( Malayalam) by Maithreyan | മനുഷ്യരറിയാൻ Read more »

വര്‍ഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടിത ഭീഷണിയുടെ മുമ്പില്‍ ആയുധം വെച്ചുകീഴടങ്ങിയ പെരുമാള്‍ മുരുകന്റെ മാതൊരുപാകന്‍ ഡി സി ബുക്‌സ് മലയാളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ വായനക്കാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരന്‍ എന്നാണ് മലയാളത്തില്‍ നോവലിന്റെ പേര്. ഫാസിസ്റ്റ് സമീപന രീതികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനില്പ് എന്ന നിലയില്‍ ഇതിനുള്ള പ്രസക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് എതിര്‍പ്പുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നോവലിന്റെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണം. Click here to …

Perumal Murugan’s Book Ardhanareeswaran in Malayalam – DC Books Read more »