മണാളർ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ചിത്രകാരൻ കണ്ടുമുട്ടിയ, അസാധാരണമായി തോന്നിയ, ലൈംഗീക പരിശീലന കുലത്തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മുന്തിയ സവർണ്ണ നായർ (ശൂദ്ര) ജാതിക്കാരനായിരുന്നു മണാളർ. കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നായന്മാരുടെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസതകത്തിലാണ് മണാളരെക്കുറിച്ചുള്ള വിസ്തരിച്ച പരാമർശമുള്ളത്. മണാളരെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നത് എന്തിന്? ‘മണാളർ’ എന്ന വിചിത്രവും, വർത്തമാനകാല മലയാളിക്ക് അജ്ഞാതവുമായ വേശ്യാ-കുലത്തൊഴിൽ …

മണാളർ Read more »

Chitrakaran T. Murali – അപ്രിയ ചരിത്രസത്യങ്ങൾ

അപ്രിയ ചരിത്രസത്യങ്ങൾ(സമാഹാരം) വായനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക: ജാതി മത ദൈവ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക അസുഖമുള്ളവർ ഈ പോസ്റ്റുകൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അഥവാ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളടക്കം സത്യമാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ച് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനോ അവിശ്വസിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കേണ്ടതാണ്. ‘ചാന്നാർ സ്ത്രീ’ ചിത്രങ്ങൾ ചാന്നാർ സ്ത്രീകളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തൃപ്പടിദാനവും …

Chitrakaran T. Murali – അപ്രിയ ചരിത്രസത്യങ്ങൾ Read more »

V P Menon was the Constitutional Adviser to the last three Viceroys during British rule in India. He was the only Indian in Mountbatten’s inner team. Menon’s plan for the partition of India into two Dominions was the one which was eventually adopted. It was Menon who realised the need to get the Princely States to accede to India before the date of independence and that Mountbatten was the ideal person to facilitate this. When the communal violence began following independence, Menon asked Mountbatten to take charge. Menon and Sardar Patel later achieved the full integration of the Indian States. Menon has never received the recognition he deserved for his contributions and this paper is intended to highlight Menon’s role during this crucial period in Indian history and to draw attention to his views on events and personalities.