ഏക സിവിൽ കോഡും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും – സെമിനാർ

[ad]
ഏക സിവിൽ കോഡും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും – സെമിനാർ
Speakers:

  • Maharood Kelloth
  • Ayoob Moulavi
  • U.Kalanathan

[ad]

1 Comment on “ഏക സിവിൽ കോഡും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളും – സെമിനാർ

  1. When hindus are willing to discard manu then why not christians and muslims discard quran and bible

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*