നിര്‍മുക്ത ഡിബേറ്റ് – Astrology Science or Superstition  (NIRMUKTA Debate Series) പ്രോഗ്രാം നമ്പര്‍ 6 (Programme No.6)   വിഷയം:ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമോ ചൂഷണമോ? (Topic: Is Astrology Science or Exploitation?) സംവാദകര്‍: – ഡോ. ധര്‍മ്മരാജ അയ്യര്‍, രവിചന്ദ്രന്‍ സി Debaters:Dr. PK. Dharamaraja Iyer, Ravichandran C (ഇരു സംവാദകര്‍ക്കും 20-10-10-15-5 മിനിറ്റുകള്‍ …

Astrology Science or Superstition Read more »

Is there a god? – Part 1 of 2 Is there a god? – Part 2 of 2 Nirmukta Debate Is there a god? @Trivandrum Press Club 3rd April 2013 Prof.Ravichanran Vs. Rahul Easwar Moderator : Dr.Agustus Morris Organised by Thiruvanathapuram Freethinkers …

Nirmukta Debate Series – Prof.Ravichandran.C Vs.Rahul Easwar Read more »