ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ ചില സിമ്പിള്‍ സംശയങ്ങള്‍ ദൈവവിശ്വാസം ജീവിതത്തില്‍ ഒരു അവശ്യഘടകമായി കാണുന്ന വിശ്വാസികളോട് ചില നിഷ്കളങ്കമായ സംശയങ്ങള്‍ ചോദിച്ചോട്ടെ. ദൈവവിശ്വാസിയായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഞാന്‍ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഈവക ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവുമായി കൂട്ട് വെട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ദയവ് ചെയ്ത് വിശ്വാസികള്‍ ഇവയ്ക്ക് ഉത്തരം തന്ന്‍ സഹായിക്കണം.

Are you an Atheist, Freethinker, Humanist, Rationalist, Secularist, Agnostic or Non-religious ?  Please vote Atheist Census is a project to count and collect demographic information on the world’s atheists. Atheist Census aims to build a picture of the world’s atheists – …

Please Vote Now ! Read more »

ഖുറാനില്‍ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിനു തെറ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അയൂബ് മൊലവി ഉത്തരം നല്‍കുന്നു. Question & Answer Session from “yukthi chinthayum Matha Viswaaswavum” ( യുക്തിചിന്തയും മതവിശ്വാസവും ) – one day workshop conducted by Kerala Yukthivadi Sangham at Tirur on …

Ayub Moulavi Read more »

61. Hindus, if Gandhari could curse and destroy Krishna’s tradition, was she not more powerful than Krishna? Mahabharata says, Gandhari cursed Srikrishna for his causing Kurukshetra war and hence destroyed him and his tradition. So Gandhari was powerful than Krishna. …

My 100 Questions – Part 7 Read more »

51. Gita has the concept of four castes (Chathurvarnyam).  So who has created the other castes and religions? Hindu God Krishna said, ‘Chathur varnyam maya sritam’. OK, agreed. But who has created the other castes in Hindu? And who has …

My 100 Questions – Part 6 Read more »