മത ധാര്‍മ്മികതയും ആധുനിക സമൂഹവും – ഇ.എ.ജബ്ബാര്‍ . E.A.Jabbar – Part 1 E.A.Jabbar – Part 2 E.A.Jabbar – Part 3 ഈ സംഭാഷണത്തിനിടക്ക് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ

51. Gita has the concept of four castes (Chathurvarnyam).  So who has created the other castes and religions? Hindu God Krishna said, ‘Chathur varnyam maya sritam’. OK, agreed. But who has created the other castes in Hindu? And who has …

My 100 Questions – Part 6 Read more »