മസ്തിഷ്കവും ദൈവചിന്തയും – പ്രൊഫസര്‍ സി രവിചന്ദ്രന്‍ .   മസ്തിഷ്കവും ദൈവചിന്തയും Part 1 [ad]   മസ്തിഷ്കവും ദൈവചിന്തയും Part 2 Brain & Faith : മസ്തിഷ്കവും ദൈവചിന്തയും Part 3 Brain & Faith : മസ്തിഷ്കവും ദൈവചിന്തയും Part 4 Venue: Swathanthra Lokam 2012 Malappuram Town …

Swathanthra Lokam 2012 – Prof.C.Ravichandran Read more »

Seminar on God Particle and the Origin of Universe ( Malayalam ) Organised by Science Trust Calicut – To promote scientific temper . Participants:  Prof.C.Ravichandran – University College, Thiruvananthapuram, Kerala Dr.Jeevan Job Thomas Dr.Viswanathan.C    

“മതപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളില്‍നിന്നു പുറത്തു കടന്നു ജീവികുന്നവരുടെയും ചിന്തിക്കുന്നവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ, മാനവിക സാംസ്‌കാരിക വേദി Manavika saamskaarika veydi’s page at Facebook

Asianet “Nammal Thammil” debate Part One. Part two telecast date 18th December 2010 10PM N ammal 1 Uploaded by chithiram. – Check out other Film & TV videos. N ammal 2 Uploaded by chithiram. – Classic TV and last night’s …

ചരട് കെട്ടിയ സമൂഹം ! Read more »