ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ ചില സിമ്പിള്‍ സംശയങ്ങള്‍

ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ ചില സിമ്പിള്‍ സംശയങ്ങള്‍ ദൈവവിശ്വാസം ജീവിതത്തില്‍ ഒരു അവശ്യഘടകമായി കാണുന്ന വിശ്വാസികളോട് ചില നിഷ്കളങ്കമായ സംശയങ്ങള്‍ ചോദിച്ചോട്ടെ. ദൈവവിശ്വാസിയായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഞാന്‍ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഈവക ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവുമായി കൂട്ട് വെട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ദയവ് ചെയ്ത് വിശ്വാസികള്‍ ഇവയ്ക്ക് ഉത്തരം തന്ന്‍ സഹായിക്കണം.

My 100 Questions – Part 7

61. Hindus, if Gandhari could curse and destroy Krishna’s tradition, was she not more powerful than Krishna? Mahabharata says, Gandhari cursed Srikrishna for his causing Kurukshetra war and hence destroyed him and his tradition. So Gandhari was powerful than Krishna. …

My 100 Questions – Part 7 Read more »

My 100 Questions – Part 6

51. Gita has the concept of four castes (Chathurvarnyam).  So who has created the other castes and religions? Hindu God Krishna said, ‘Chathur varnyam maya sritam’. OK, agreed. But who has created the other castes in Hindu? And who has …

My 100 Questions – Part 6 Read more »

My 100 Questions – Part 2

Is it not a mistake of Creator not placing devotional interest in the minds of creations like sexual interest?

This question has been put forward by a Saint to make us think on the subject and so please answer it seriously.
All people are attracted towards the opposite sex without any compulsion from parents or priests, without going to any coaching classes, without a pray in Churches/ Mosques/ Temples, that we know. If all were blessed with such a strong interest in devotion also, what were wrong?