കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി

കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി
Kali - A painting by Chitrakaran Murali

കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി വായനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക: ജാതി മത ദൈവ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുന്ന അസുഖമുള്ളവർ ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അഥവാ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളടക്കം സത്യമാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ച് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനോ അവിശ്വസിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലം വരെ …

കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി Read more »

Babu Gogineni speaking- Rationalists meet in Trichur, Kerala 2012

Friend at the science trust leaders and active defenders of the scientific outlook. I bring you greetings and warm congratulations on organizing this important event. Because when we defend science, we defend civilization. When we advanced science, we promote the …

Babu Gogineni speaking- Rationalists meet in Trichur, Kerala 2012 Read more »

The Future of Humanity- Yuval Noah Harari

What I want to discuss today is one particularly important possibilities, the possibilities that we are now facing, which is the rise of artificial intelligence, and the potential that artificial intelligence will become the dominant life form on earth, and …

The Future of Humanity- Yuval Noah Harari Read more »