അരവണപ്പായസം തിന്നുന്ന യുക്തിവാദി!

അരവണപ്പായസം തിന്നുന്ന യുക്തിവാദി! – Vaisakhan Thampi യുക്തിവാദിക്ക് അരവണപ്പായസം തിന്നാമോ? യുക്തിവാദി കുറിയിടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? യുക്തിവാദി ഭക്തിഗാനം കേട്ടാൽ എന്തുസംഭവിക്കും? ഈ രീതിയിലുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏതാണ്ടൊരേ മറുപടിയാണ് കൊടുക്കുക- “എനിക്കറിയില്ല.” ഉത്തരം അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും, അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് …

അരവണപ്പായസം തിന്നുന്ന യുക്തിവാദി! Read more »