ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമോ?

ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമോ?, മുൻ എം.പി. എൻ. എൻ കൃഷ്ണദാസ്, യുക്തിവാദി സംഘ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഈ ഏ ജബ്ബാർ എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നു. India, a secular country ?