യുക്തിവാദി സംഘം പത്തനംതിട്ട ശാസ്ത്ര പഠന ക്ലാസ്സ്

Kerala Yukthivadi Sangham (KYS) Pathanamthitta District
യുക്തിവാദി സംഘം പത്തനംതിട്ട – ശാസ്ത്ര പഠന ക്ലാസ്സ്

New Age of Reason – By C.Ravichandran, University College, Thiruvananthapuram

July 11, Sunday 1 PM at Town hall, Pathanamthitta

More details

1 Comment on “യുക്തിവാദി സംഘം പത്തനംതിട്ട ശാസ്ത്ര പഠന ക്ലാസ്സ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*