യുക്തിവാദികളുടെയും ശാസ്ത്ര പ്രചാരകരുടെയും സംസ്ഥാന സംഗമം.

Kerala Rationalists' Get together
Click on the image to get it larger.
Kerala Rationalists' Get together
Kerala Rationalists' Get together