യുക്തിവാദി സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2011

യുക്തിവാദി സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം
യുക്തിവാദി സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം


യുക്തിവാദി സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം

യുക്തിവാദി സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം

1 Comment on “യുക്തിവാദി സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2011

  1. നോട്ടീസില്‍ ‘മത രാഷ്ട്രീയ ബില്‍ പാസ്സാക്കുക’ എന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തെറ്റല്ലേ? മത വുമുക്ത രാഷ്ട്രീയ ബില്‍
    ആണ് ശരി. ആസംസകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*