പണി അറിയാതെ ഫിസിക്സ് മാഷക്കിട്ട് പണിയാനിറങ്ങിയവര്‍!

ഇപ്പോ ഫെയിസ്ബുക്കില്‍ പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു കിടിലന്‍ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു ഫിസിക്സ് മാഷക്ക് പണി വന്ന വഴി എന്നാണ് പേര്. സംഗതി സായിപ്പിന്റെ നാട്ടില്‍ ഒരുപാട് ഓടി പണി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി തളര്‍ന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഫിസിക്സ് മാഷക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഇപ്പോ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ ദൈവവിശ്വാസത്തെ പൊക്കുകയും ഒപ്പം സയന്‍സിനെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ ലേഖനമാണ് ഐറ്റം. ഇത് വിദേശത്ത് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍റെ പേരിലും, ഏതൊരു കെട്ടുകഥയെയും പോലെ പ്രാദേശിക രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ അബ്ദുള്‍ കലാമിന്റെ പേരിലും പണ്ടേ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്നത് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പണികളുടെ ചരിത്രം ഒന്നും അറിയാതെ ഒരുകൂട്ടം അണ്ണന്‍മാര്‍ ഇപ്പോ വീണ്ടും അത് പുതിയ കുപ്പിയില്‍ അടച്ച് വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കീഴെ കാണുന്ന ലൈക്കുകളുടെയും ഷെയറുകളുടെയും എണ്ണം കാണുമ്പോള്‍, പുതിയ ഫ്ലേവറില്‍ വീഞ്ഞിന് നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട് എന്ന്‍ തന്നെ കാണാം.

മെയ്ക്കിങ്ങിന്റെ ദൃഷ്ടിയില്‍ ശരാശരി നിലവാരം പോലും പുലര്‍ത്താത്ത ആ വീഡിയോ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രൊപ്പഗാന്‍ഡിസ്റ്റ് സ്വഭാവം വെച്ചാണ് ഇത്രയും പോപ്പുലര്‍ ആവുന്നത്. ആ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഖണ്ഡനം അതിന് ആധാരമായ ആ പഴയ ലേഖനത്തിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അസഹ്യമാം വിധം ഇഴയുന്ന ആ വീഡിയോ മൊത്തം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംഭാഷണം:

********************************************

TAKE TIME TO READ. It’s worth reading it. Trust me:)

Professor : You are a Christian, aren’t you, son ?

Student : Yes, sir.

Professor: So, you believe in GOD ?

Student : Absolutely, sir.

Professor : Is GOD good ?

Student : Sure.

Professor: Is GOD all powerful ?

Student : Yes.

Professor: My brother died of cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn’t. How is this GOD good then? Hmm?

(Student was silent.)

Professor: You can’t answer, can you ? Let’s start again, young fella. Is GOD good?

Student : Yes.

Professor: Is Satan good ?

Student : No.

Professor: Where does Satan come from ?

Student : From … GOD …

Professor: That’s right. Tell me son, is there evil in this world?

Student : Yes.

Professor: Evil is everywhere, isn’t it ? And GOD did make everything. Correct?

Student : Yes.

Professor: So who created evil ?

(Student did not answer.)

Professor: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don’t they?

Student : Yes, sir.

Professor: So, who created them ?

(Student had no answer.)

Professor: Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son, have you ever seen GOD?

Student : No, sir.

Professor: Tell us if you have ever heard your GOD?

Student : No , sir.

Professor: Have you ever felt your GOD, tasted your GOD, smelt your GOD? Have you ever had any sensory perception of GOD for that matter?

Student : No, sir. I’m afraid I haven’t.

Professor: Yet you still believe in Him?

Student : Yes.

Professor : According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn’t exist. What do you say to that, son?

Student : Nothing. I only have my faith.

Professor: Yes, faith. And that is the problem Science has.

Student : Professor, is there such a thing as heat?

Professor: Yes.

Student : And is there such a thing as cold?

Professor: Yes.

Student : No, sir. There isn’t.

(The lecture theater became very quiet with this turn of events.)

Student : Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don’t have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can’t go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.

(There was pin-drop silence in the lecture theater.)

Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Professor: Yes. What is night if there isn’t darkness?

Student : You’re wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light. But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn’t it? In reality, darkness isn’t. If it is, were you would be able to make darkness darker, wouldn’t you?

Professor: So what is the point you are making, young man ?

Student : Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Professor: Flawed ? Can you explain how?

Student : Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good GOD and a bad GOD. You are viewing the concept of GOD as something finite, something we can measure. Sir, Science can’t even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.

Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

Student : Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shook his head with a smile, beginning to realize where the argument was going.)

Student : Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class was in uproar.)

Student : Is there anyone in the class who has ever seen the Professor’s brain?

(The class broke out into laughter. )

Student : Is there anyone here who has ever heard the Professor’s brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room was silent. The Professor stared at the student, his face unfathomable.)

Professor: I guess you’ll have to take them on faith, son.

Student : That is it sir … Exactly ! The link between man & GOD is FAITH. That is all that keeps things alive and moving.

P.S.

I believe you have enjoyed the conversation. And if so, you’ll probably want your friends / colleagues to enjoy the same, won’t you?

Forward this to increase their knowledge … or FAITH

*******************************************

ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം എങ്ങും നടന്നുകാണാന്‍ സാധ്യത ഇല്ല. ഇത് പടച്ചു വിട്ട മഹാന്‍റെ ഉദ്ദേശവും വ്യക്തമാണ്. ആ മഹാത്മാവില്‍ നിന്നും അടര്‍ന്ന് വീണ ചില മൊഴിമുത്തുകളും അവയോടുള്ള അടിയന്റെ പ്രതികരണവും താഴെ…

1. Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you:

പ്രൊഫസറെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഈ 5 Senses-ന്റെ കാര്യം പണ്ട് ക്രിസ്തുവിനും മുന്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ പറഞ്ഞതാണെന്നും ഇന്ന് ശാസ്ത്രം 20 നു മുകളില്‍ senses തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും അറിയണമായിരുന്നു.

2. We can hit 458 degrees below zero-

ഇത് കേട്ടാല്‍ ഇവനെ സ്കൂളില്‍ സയന്‍സ് പഠിപ്പിച്ച സാര്‍ പോയി തൂങ്ങി ചാവും. സാദ്ധ്യമായ ഏറ്റവും താണ താപനില -273.16 ഡിഗ്രീ സെല്‍സിയസ് ആണ്. (സത്യത്തില്‍ അത് അമേരിക്കയിലെ ഫാറെന്‍ഹീറ്റ് യൂണിറ്റില്‍ 459.7 ആണ്. ഈ സംഖ്യ കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കില്‍ പോലും പറയുമ്പോ കിറുകൃത്യം എന്ന്‍ തോന്നിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഈ സാധനം ആദ്യം പടച്ചു വിട്ട മഹാന്‍ 458 എന്ന്‍ വെച്ച് കീച്ചിയതാണ്. നമ്മുടെ മലയാളി മണ്ടന്മാര്‍ യൂണിറ്റ് ഏതാ മാങ്ങാണ്ടി ഏതാ എന്ന്‍ നോക്കാതെ അത് അതേപടി അങ്ങ് പൊക്കിയപ്പോ പഴയതിലും വലിയ കോമഡിയായി)

 

3. Science can’t even explain a thought –

അത് സ്കൂളില്‍ പോലും നേരെ സയന്‍സ് പഠിക്കാത്ത നിങ്ങള്‍ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാല്‍ മതിയോ?

4. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one.

ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാണണമെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയറില്‍ കയറി ഒന്ന്‍ പിടിച്ച് നോക്കിയാല്‍ മതി അണ്ണാ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവും മാത്രമല്ല ഈരേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളും കാണാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സയന്‍സിന്  മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം, ഇത്രയും വല്യ കാര്യങ്ങള്‍ ആലോചിച്ച് തല പുകയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് അണ്ണന്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സാവാന്‍ പറ്റുമോ എന്ന്‍ നോക്ക്. [ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭൌതികശാസ്ത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് വിദ്യുത്കാന്തികത എന്ന Electromagnetism. മറ്റ് മേഖലകളില്‍ എല്ലാം ഗവേഷകര്‍ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വിദ്യുത്കാന്തികതയിലെ സമവാക്യങ്ങളുടെ പൂര്‍ണതയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഗവേഷണഫലത്തെ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നാണെന്ന്‍ പോലും പറയാം.]

5. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

ഒരു മണ്ടന്‍റെ സങ്കല്‍പ്പത്തിലെ ജീനിയസിന് പോലും പരമാവധി ആ മണ്ടന്‍റെ ബുദ്ധിയെ കാണൂ എന്ന സത്യം ഓര്‍ത്തുപോകുന്നു. ഏതോ ഒരു കുരങ്ങന്‍ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഉണര്‍ന്നപ്പോ മനുഷ്യനായി എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മണ്ടന്‍ ജീനിയസ്സുകള്‍ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് പറയാന്‍!! സ്കൂളില്‍ പരിണാമം പഠിപ്പിച്ച ദിവസം പറമ്പില്‍ മാങ്ങ എറിയാന്‍ പോയിരുന്നുകാണും.

6. Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor.

അജ്ജൊജ്ജൊജ്ജോ!! ഇങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങ് സ്വയം തീരുമാനിച്ചാലോ? പരിണാമം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാര് പറഞ്ഞുതന്നു? എഴുത്തും വായനയും അറിയാമെങ്കില്‍ ദേ ഈ വാര്‍ത്ത ഒന്ന്‍ വായിച്ചേ, Bacteria make major evolutionary shift in the lab

 

7. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?-

Evolution എന്നു പറയുന്ന ആശയമേ തെറ്റാണെന്നു പറയുന്ന ടീംസ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെ preacher എന്നു വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ കള്ളം പഠിപ്പിക്കുന്നവര്‍ ആണ് preachers എന്നു ഇത്രവേഗം സമ്മതിച്ചോ?

8. Is there anyone here who has ever heard the Professor’s brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir –

ഹെന്‍റമ്മോ! എന്തൊരു കണ്ടുപിടിത്തം. അപ്പോ ഡോക്ടര്‍ ആവാന്‍ പഠിക്കുന്ന നുമ്മടെ പുള്ളാരൊക്കെ ഈ തലയോട്ടി പൊളിച്ചെടുത്ത് കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് തലച്ചോര്‍ അല്ലേ? പഴംകഞ്ഞിച്ചോറാണോ?

9. I believe you have enjoyed the conversation. And if so, you’ll probably want your friends / colleagues to enjoy the same, won’t you? Forward this to increase their knowledge … or FAITH –

 

എന്തരോ മഹാനുഭാവലൂ… സര്‍വജ്ഞ പീഠം കേറാന്‍ ഇത്രയും വായിച്ചു പഠിച്ചാല്‍ മതി.

 

ഇനി ഇതില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രം കൂടി ഒന്ന്‍ പരിഗണിക്കാം. ചൂടിന്റെയും തണുപ്പിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് Evil is not the opposite of God, but just the absence of it, എന്നൊരു ആശയം ഇതില്‍ തിരുകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചൂടും തണുപ്പും പോലെ പറയാവുന്നതാണോ ദൈവസങ്കല്‍പ്പം? എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പറയപ്പെടുന്ന സര്‍വവ്യാപിയായ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ‘absent’ ആവുന്നത്? പണി അവിടെയേ പാളിക്കിടക്കുവാ അണ്ണാ! അതിന്റെ മേലോട്ടാണ് മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി കെട്ടി അടുക്കുന്നത്.

Originally Published as a note at Facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*