കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി

കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി
Kali - A painting by Chitrakaran Murali

കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി വായനക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക: ജാതി മത ദൈവ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുന്ന അസുഖമുള്ളവർ ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അഥവാ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളടക്കം സത്യമാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ച് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനോ അവിശ്വസിക്കാനോ ഉള്ള തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലം വരെ …

കാളിയുടെ രക്തദാഹം ! – ചിത്രകാരൻ ടി. മുരളി Read more »